Skip to main content

Full text of "Fotografiska vyer af Verldsutställningen och Midway Plaisance : hufvudbyggnader, portaler, utlandska, stats- och territorialbyggnader, vattenvyer bildhuggerier och malningar samt de mest anslående scenerna fran Midway Plaisance eller alla nationers gata : den mest omfattande och fullkomliga samling, som ännu utgifvits, af den Columbiska Verldställningens Märkvärdigheter"

See other formats

»! ,iiT.iiin^i^i L uui,ia Digitized by the Internet Archive 

in 2010 with funding from 

CARLI: Consortium of Academic and Research Libraries in Illinois http://www.archive.org/details/fotografiskavyerOOsven r a* 4 . 
SVENSKA RVGGN \l>l \ cX 
OTOGRAFISKA VYER AF Världsutställningen 

OCH 

Midway Plaisance. HUFVUDBYGGNADER, PORTALER, UTLANDSKA, STATS- OCH TERRIToRIALBYGGXADER, 

VATTENVYER, BILDHUGGERIER OCH MÅLNINGAR SAMT DE MEST AXSLÅEXDE 

SCEXERXA FRhX MIDWAY PLAISAXCE ELLER ALLA XATIOXERS GATA. Den mest omfattande och fullkomliga samling, som ännu utgifvits, af den Columbiska 
Verldsutstäl In ingens Märkvärdigheter. 

SVEN8KA TRIBUNEN. 
37 North Clark Street, 

Chicago, Illinois. 
JTT antal mer eller mindre värdefulla publikationer innehållande vyer af den Columbiska 
V— ^— Världsutställningen utgåfvos under densamma och strax efter dess slut, men det ligger 
i sakens natur, att dessa icke kunde vara kompletta eller värdiga det storartade föremålet. 
Ett godt sådant arbete kräfver tid. 

Detta är det första arbete i sitt slag på svenska språket, och vi förmoda, att våra 
landsmän skola till fullo uppskatta detsamma. För dem, som voro lyckliga nog att sjelfva 
la se utställningen, äro dessa fotografiska vyer ett angenämt återupplifvande i minnet af alla 
de sköna scenerna, och för dem, som det icke var forunnadt att se den största verldsutställning, 
ruenskligt oe.a ännu >kadat,äro de rent utaf omistliga. Såsom en present att sända till slägtiugar 
jch bekanta i gamla landet, torde boken vara den mest passande som kan tänkas. De hörde så 
mycket talas och läste sa mycket om utställningen, gif dem nu också ett tillfälle att få se 
delisamma genom att skicka dem ett exemplar af dessa Fotografiska Vyer. COPYRIGHTED. 1894. BY SWEDISH BOOK COMPANY 


ar " INNEHALL. SIDAS. 

Ackerman, Wm. K 6 

Administratiousbyggnaden _ 10 

Agrikulturbyggnad^n .. 18 

Agrikulturbyggnadeu-llutvudingångeu 64 

Agrikultur byggnaden-Interiör 110 

Agn kult urhVggnaden-Nordvestrahörue!:63 

Algeriska teatern 219 

Allén, Gorton W 5 

Andrews, Alex. B._ 5 

Anthropoiogiska byggnaden 94 

Arkansas byggnad... .. 124 

Apelsinglobeu i Californias byggnad... 12S 

"Balen"— Tafla i Koostpalatsei H4 

Barker, Fru Helen M 7 

Barnens byggnad _ _ 84 

Barrington, Charles V 6 

Belgiska Sektionen: Bronsvas IS1 

Brasiliens byggnad. _ 169 

Burleigh, Fru Kdwin C T 

Californiena byggnad ...125 

Californieus byggnad-' 'Guldgräf våren"' 126 
Californiens byggnad— Staty of "Cali- 

fornia" _ 127 

Californiska sjölejon 109 

Canadas byggnad _ KO 

Carter Harrison håller tal 42 

Casino ... 92 

Ceylons byggnad 171 

Chicagodagen 9 

Cbristupher Columbus— "Hvalryggen"' 47 

Colombias Byggnad . 171 

Columbusfontänen— Central vy 24 

Columbusfontänen — Framsidan 23 

Columbusfontänen— Sidovy 22 

Columbusfontänen— Vy bakifrån 21 

Columbisk vaktsoldat 208 

Columbus staty i Admiaietratiousbygg- 

naden " 77 

Connecticuts byggnad 130 

Colorados byggnad 129 

Cooke, Fru Sueau Gale 7 

Crawford, Samuel A 6 

Costa Ricas byggnad 172 SIDAN. 

Davis, George R ... 5 

DeTonng, H. H 5 

Delawares bvggnad 131 

Di kinson. John T 5 

Edmunds, Huward O ti 

Egyptiska danserskor 209 

Egyptiskt tempel 210 

ETektriska Fontänerna 25 

Elektriska Byggnaden— Frän nordost.. 83 
Elektriska Byggnaden— Hufvud ingång 81 

Elektriska Byggnaden— Interiör .122 

Elektriska Byggnaden— Södra framsi- 
dan 82 

Eskimågosse 189 

"Farmer'8 Bridge 1 ' 19 

Ferrisfcjulet 192 

Fiskeri byggnaden 71 

Flskeribyggnaden— Södra Fronten 72 

Floridas byggnad.. .. 132 

Franska Byggnaden 173 

Franska Byggnaden— Paviljong o. gård 174 
Franska Af delningen— Man uf akt ur- 
byggnaden 99 

Franska Afdeluingen— Ingången 204 

Franska Statyn af Republiken 100 

Förenta Staternas Regeringsbyggnad.. 61 
Förenta Staternas Regeringsbyggnad— 

Interiör 108 

Förenta Staternas Regeringsbyggnad— 

Flaggorna 100 

Förenta Staternas Regeringsbyggnad- 
Artilleri pjeser 107 

Förenta Staternas Fältlager 55 

Förenta Staternas Nautiska Observato- 
rium, Lifräddningss tat ion, Fyrutställ- 
ning OCh Väderleksbyrå 51 

"Gamla Wien"— Radhuset 220 

"Gamla Wien"— Interiör 221 

Gata i Cairo, Gosse och åsna ..214 

Gata i Cairo, Brud rider dromedar 215 

Gata i Cairo, Kameler 212 

Gata i Cairo, Grupp af Nnbier 216 

Gata i Cairo, Procession 213 SIDAN. 

Gata i Cairo, Lek med etafvar 218 

Gata i Cairo, Sudaneser 217 

Ginty, Fru Flora Beall 7 

Gladstones Yxa 123 

Grottan i Illinois byggnad _. 135 

G rnf byggnaden, Vy längs en ^ång 119 

Grufbyggnaden— Frän Norr _ 76 

Grufbvggnadeu— Södra Ingången 75 

Guatemalas Bvggnad 178 

"Gyllene Porten""— T ranspurtbvggna- 

den 80 

"Gyllene Porten"— Sidodekorationer-- 79 

Hagenbeck? dresserade ajur. 199 

Handelsekräddarnes bvggnad 86 

Harrison, Fru Russeli B 7 

Haytis byggnad 179 

Hedersborggården _ 8 

Hedersborggården— Fråu Nordveet -... 20 

Higinbotham,Harlo\v X 6 

Hortikulturbvggnaden 69 

Hortikulturbyggnaden— Öfver ekogsön 70 
Hortikulturbvggnaden— Under domen .105 

Hört i kulturbyggnaden— Interiör 104 

Idahos Byggnad 133 

Illinois Bvggnad— Frän (.,> vinnans Bygg- 
nad....'...'". _._.'.-_. M 

Illinois Bvggnad— "Sådestarlan" 136 

Illinois By gguad 134 

Indianas Bvggnad 137 

Lowas Byggnad 138 

Irländska Byn 197 

Japanesiska Byggnader 182 

Java nes i sk t Hus 201 

Javanesisk By.. 200 

Klostret "La Rabida" 90 

Konstpalatset— Frän Sydost 67 

Kansas Byggnad 139 

Kentuckys Byggnad 14Q 

Kreaturspaviljongen 95 

Knippe Paviljong 89 

Krnpp- samt Sko- o. Läderbyggnaderna 88 

Konstpalatset— Södra Ingången 68 

Konstpalatset— Bildhuggeri ..., ,llq 14753? Kon* t palatset— Interiör 116 

Konstinstitutets Byggnad 87 

ppet "Illinois"' 97 

Lake Front Promenaden 38 

La;>plandiogar 223 

■- rlhur _ 1S1 

Glasbruk 19S 

.-.ad 141 

Säters l»4 

ilda Östern ihö 

Maine:* Byggnad _. 142 

ManhaUanäagen 43 

ManafaJrtarbyggnaden FrånSydvesl 5ti 
Manuraktiirbygguad**u - fistra sidan... 59 

Manufakturbyggnaden — Iuteriör 98 

Manafaktiirhvgguadeu Vestra iogån- 

60 

Marinkafr.i. 93 

Marvlands Byggnad 143 

Haeklnballen— Från Nordost 66 

Maakinballen— Qatra Portalen o."> 

H - Lngpai ernmmet 112 

Miskinhalleo — Interiör 111 

setts Bygga id ill 

. i ra Virginia C 7 

- Byggnad . 145 

IS I'vramidnf Ilvit Gran 14»i 

Hldway— Från 'i-t-r 193 

Midway-Fnn Veeter 190-191 

ta Byggnad 147 

Minor, Fru Kat henne I> 7 

Mi-- ml - Byggnad i4s 

ktonolitben eller Obelisken 26 

Montana» livgguad 149 

en 85 

. len, Peristileu och R 
.nan 11 

• Byggnad 150 

Nen Hampabiree Byggnad 151 

NewJer—.- livggnäd 1 -,-.' 

S 

New V'.rk- Byggnad 153 

"Nina' och '-1'irila" II 

Norra Datumen 82 IXXKHALL. 

SIDAN. 

Norra och Södra Kanalerna. 28 

Norska Bvggnaden 184 

North Dakotas Byggnad 154 

Nortb Dakota— Gammal Kärra från 

Koda Floden 155 

Nya Fribetsklockan 91 

Obelisken— Från Nordvest 31 

- Byggnad 157 

Ohios SohTaimouument 150 

Ostindiska Utställningen 10' 

Palmer, Fru Potter... 7 

Palmer, Thomas W 5 

Peck, Ferd. W.. ii 

Penn, Davidson K 5 

IVunsylvaniens Byggnad 158 

Penobscotindianerna 49 

Pcriatilen 17 

Persiska Teatern 205 

Platt, II. V ..5 

Price, Pra I larles 7 

Qvini me Byggnad 73 

»finnan- B\ gguad, ostiudiskn Terum- . 

met 117 

(finnans Byggnad, i i- i ra Portalen 71 

('vinnans 11\ ggnad— Interiör 118 

I.Tnide Islands Bvggnad 159 

Samfärdselns Dag- Vy 56 

i rödingar 204 

"Santa Maria' 45 

Secberger. Vnthony F. 6 

3U 

Sk.,_-ii,-lii-iii,. n . Iliggnad. 9li 

Skulptur, "Germania" 53 

Skulptur, "Mossen och Hästen" 12 

Skulptur, "Ofverllödet" 13 

Skulptur, "Cowboy". 40 

Skulptur, "Indianen" 41 

South Dakota- lllggnad lim 

Spanska Bvggnad.-r] • lur, 

Slatbyggnaderna Frän Nordvest 3T 

Stora Bågen i Peristilen. l»i 

Stora Baseinen 15 

Strutafarmen 222 

Svenska Byggnaden Froniispis SIDAN. 

Söd ra Kanalen 29 

Södra Kanalen— Frän Nordost 30 

Södra Kanalbron ._ 62 

Territorierna» Byggnad.. 1118 

Texas Byggnad 161 

"Toteni Polee".. 48 

Transportbyggnaden— Från Nordost... 78 

Traueportbyggnaden— Ostlig Front 54 

Transportbyggnadeu— Stora Ångham- 
maren 120 

Tranlman, Fru Halph 7 

Turkiska Byggnader 187 

Turkiska Byn 206 

Tysk Riddarborg 203 

Tyska Byn 202 

Tyska Regeringsbyggnaden 176 

Tyskland— German lafontänen 175 

Tyska Sektionen— Interiör. 103 

Tyska Sektionen— Jernportarne ..; 102 

1'tah's Byggnad ...162 

Varumagasinet 224 

Varumagasinet Branden 225 

Varuniagnsiiift— striden med lågorna. .226 

Venezuelas Byggnad 188 

V. Tl.len. Skdnhetskongrese 196 

Vermonle Byggnad 163 

Vikingaskeppet . ™I1II"I"""III" 46 

Virginia» Byggnad 161 

Vy af "Grand Piazza"— Från SydoBt... 11 

Vy, norr, frän Södra Colouuadeu 27 

Vv, nordvest, frän Regeringsbyggnaden 33 
Vy frän nordvest ra hörnet af Utställ- 
ningsområdet .... 35 

Vy, nordvest, från Agriknlturbyggnaden 39 

\ äderqvarnsntställningen 50 

Waller, B. .bert A 6 

u aller. 1 homas H. 5 

Waabington'e Byggnad 165 

West Virginias Byggnad 166 

Wiikins. Fm Berfah.... 7 

Wisconsins Byggnad 167 

Vukalan's Ulaner 52 1« |& g 

^~. § 1 1 < »s-s -,- 

•§§»8 I II 

.a *§ 

UiSl 33 3 i< 3 "iZ 


c. g 3 

(5 W* S a - 


:.;3 


a £ < 


"J ^- 


S°S« 
Ä,W M -h 
--- - - 
a . 


K 3 


t ?.-:> 


*\ = «i 


g g a 


fc,S4 


«ss 


K 
< 


w5m 


p 
3 
- - - 

1N01S STmTE HISTOSICAL Ll å&sr^J-' 

A Hedersborggården. Med tiden förbleknar minncl af "Hvita stadens" många, förtrollande scenerier, 
men etl .-kall alltid qvarstu i di I samma, lika nytt och skönt som om det sägs i går, ocb det är poeternas 
dröm, Hedereborggården, bvurs miuue aldrig förbli knor. 

8 
Chicagodagen. — Hvem har icke hört talas om den? Den sjudande massa af menniskor som lemnade 
knappt en qvadratmeter oupptagen af det stora med utställningsbyggnader betäckta utställningsområdet 
utgjorde ett tydligt bevis, att ieke allenast Chicagoborne, utan äfven främlingar, önskade lemna sitt 
erkännande åt Chicagos herkuliska företag. Sjuhundra femtiofyra tusen tvåhundra sextioen besökare! 
Ej underligt, att verlden stod häpen 
<==* 

-~~> r 
. 
- -', il,- 


liiJIlN 


ii 
ri 


'i«: 


'*iii' ■' 13 { Jgp 

- fil til 
*r*m* >^..f^wa, . : j^pj jj i f tTTl, 
X: -,.> ■ Administrntiousbyggnaden hade nägot sil karakteristiskt, att den lätt igenkändes, huru eller från 
bvil ken sida den Hiigs. Dess östra framsida vai den mes) anslående att presentera i bild, omgifven som 
nåden lill bögcrocb Maskinballen til! venster. 
i * K <Sti AV 

t S! m HT "£T i 
Från sydost öfver "Grand Plaza" hade man en imponerande utsigt öfver utställningsområdet. Sedt 
från en punkt i den riktning, som linnes angifven å illustrationen, befanns en del af Maskinhalleh synlig 
till venster, och hela framsidan af administrationsbyggnaden jemte en del af "Farmers' Bridge" (farmare- 
bryggan) till höger. 1 ■ , 
P3 »;1 771 ^ j 
PHHWIW^ 1 1 a och nästen kallades den invid Stora Bassinen befintliga, ganska anslående gruppen , föreställande 
en yngling, stående med en skyffel i handen vid sidan -af en iidel häst utaf normandisk race. Hästen 
bär en sele, lik-om gingc » 1 « • båda till eller komme från fäjtct. Intrycket af det hela var lifligt och kraftigt. 
Ymnighetsstatyen, efter ett utkast af skulptören JS. ii. Totter, befanns placerad bland prydnaderna 
omkring Stora Bassinen och utgjorde en -väl lyckad symbol af Ymnigheten. En högrest, graciös qvinua 
stod vid sidan af en massiv tjur, hvilande sin arm å denne och hållande ett fullmoget majsstånd i handen. 

13 
Mnsikhallen, Peristilen och den rörliga trottoiren, bildade, Bedda tillsammans från Manufakturbygg- 
nadens tak en mycket intressant tafla. Den rörliga gångbanan var särdeles populär under de, hota som- 
mardagarne, då insjöns svala brisar söktes af de besökande människomassorna. 
Stora Bassinen, sedd ifrån vester, erbjöd en af de herrligaste utsigterna ä utställningen. Den spegel- 
klara vattenytan, i hvars djup de storartade h vita byggnaderna å hvardera sidan speglade sig, jemte fontä- 
nen i förgranden med pelargången i bakgrunden, bildade tillsammans en tafla värdig att baras i minnet 
för evärdliga tider. 

15 
Peristilen eller den -tnra pelargången uppbar den såkallade "Columbus Quadriga,"en flgurgrupp före- 
ställande den store upptäckaren i eu vagn förspänd ined fyra utaf qvinnor kilda hästar. Den store navi- 
gatören framstäldes med uttrycket af en, som lyckats i sitt företag. I sin helhet hade gruppen fullständig 
prägel af lif <k-1i energi Pelargången jemte Musikhallen ödelades genom eldsvåda aftonen den 8 
Januari 1^.11 

16 
Peristilen, sedd från sjön, utöfvade pä åskådaren en tjusningskraft, som endast tillfälligtvis kunde 
förgätas för det öfverväldigande intrycket af den majestätiska produktion utaf arkitektkonst 
som helt och hållet förbländade synen vid inträdet i Hedersborggården. Peristilen, sedd från sjön, ut 
gjorde en syn som aldrig kan glömmas. Den -herrliga Peristilen finnes icke mer, den ödelades vid den 
stora eldsvådan den b Januari 1894. 

'7 
Agrikullurbyggnaden tedde sig aldrig fönlclaktigare för åskådaren än från Slum Bassinens södra ter 
ra--. Här såg man dess hufvudfasad, med de många utsides prydnaderna, storartade ornament ocli de 
i korinthiska pelarne i heroisk stil, lemnade etl intryck, som outplånlig! inristades i minnet. 
"Farmers Bridge" (jordbrukarebryggan) blef så benämnd, emedan nio utaf tio af våra kusiner från 
landet passerade Skira Kanalen här för besök i Agrikulturbyggnaden i dess nordvestra hörn. Denna vy 
presenterade åtskilliga pittoreska kombinationer af de konstverk som gjorde Hedersborggården så 
tilldragande. 

2 19 
>W E:o' J 


■I ty ^'xKlti 
fc. g-" o. 

ii S S£ 
2:2, -a bo 

a "C ii a c „ o a 

3 O O C3 

o" >- 5f bo i S o - k.3 5!; 
■a g -g 

2i ^h MS 
En sidovy af Columbia- Fontänen framställer Columbia Bittande på en upphöjning i en stor praktbåt 
framdragen :if Handeln* sjöhästar med tillhjelp af rodderskor a ömse sidor, föreställande Konst och Indu- 
stri. Rodderskorna, hvilka synas ii illustrationen, symboliserade Åkerbruk, Vetenskap, Industri och Han- 
del. Ryktet blåa r i *in trumpet vid bogen och fader Tid står vid rodret 
Framsidan af Columbia Fontänen, hvilken kunde ses fullständigt endast från båt i Stora Bassinen, 
bildade den mest effektfulla vy af detta storartade arbete. A illustrationen synas ett par sjöhästar, dra- 
gande praktbåten, resa sig ofvanom Fontänens kaskad. 

23 

finrpmm 
HacMonnii - Fontän befanns i vestra ändan af Stora Bassinen, omedelbart invid framsidan af Admi- 
nistratipnsbyggnaden. A högra och venstra sidan funnos elektriska fontäner, af Åvilkaen är synligi 
del venstra hornet. I bakgrunden der Därå intill kunde man se östra delen af Maskinhallen, med obeli- 
■ken och kolonnaden på af stånd. 

r^^ifSM De Elektriska Fontänerna framkallade stor förtjusning hos de åskådare, som efter mörkrets inbrott be- 
sökte utställningen. Den härframstälda befann sig midt emot sydöstra hörnet af Elektricitetsbyggnaden. 
Bryggan, som ledde öfver Norra Kanalen till Manufakturbyggnaden, synes å illustrationen till venster, 
och pä något afstånd befann sig Musikhallen jemte den olyckliga Peristilen. 

25 
Monobtken, Bom stod upprest vid ändan af Södra Kanalen, nära intill Södra Colonnaden, var en full- 
rbildningaf denvidl beryktade Cleopatra'a nål, som skänktes af khediven af Egypten till 
i M.it. rna och som för närvarande finnes upprest i Central Park i New York. Lejon ligga pa valu 
a piedestalen, och det kela bildade en smakfull komplettering af seneriet pä detta ställe. 

26 
Stående i skuggen af Colonnaden med blicken riktad mot Staten Illinois byggnad hade åskådaren 
framför sig en utsigt af så storartad skönhet och prakt, att han stod som förtrollad. Här firade konsten 
siu triumf, och så naturtroget var dess verk, att sjelfva naturen tycktes förblekna inför sådan herrlighet. 

27 
rra och Södra Kanalen med den mellanliggande bassinen voro med hänsyn till skönhet tacksamma 
riK.ti v för arti iten Ofvanstående vy ärtagen ban [andningsbryggan ä östra sidan af elektricitelsbyggna- 
i Genom bryggans bägformiga hvalf syntea förutom en liten del af Manufakturbyggnaden den skim- 
rande vattenytan frai n med Maskinhallcn och Agrikulturbyggnaden pil afstand. 

28 
Södra Kanalen, såsom den stora vattenytan emellan Agrikulturbyggcaden oeh Maskinhallen kallades, 
trafikerades icke af båtar och saknade derigenom det rörliga lif, som sågs å dammarne och lagunerna, men 
denna brist ersattes, såsom illustrationen utvisar, af de magnifika omgifiringarna. 

-9 
Kanalen liknade ett emellan Maskinhallen ocb Agrikulturbyggnaden utbredt vattentäcke och 
öfverträffades endast af Stora Bassinen i renl artificicl skönhet. Fullständigt innesluten af massiva bygg- 
nader liknade densamma en leksak af vatten, hvilket den på sätt och vis äfven var. Vycn framställer fram- 
sidan af Maskinhallen och Elektricitetsbyggnadeu 
Obelisken reste siar tornhög vid iindan af Södra Kanalen nära Colonnaden. Ä dess fot befanns följande 
anslående inskription: "Fyra hundra år efter denna verldsdels upptäckt af Christopher Columbus hafva 
verldens nationer förenat sia; på denna fläck för att i vänskaplig täfkin jernföra sina framsteg i konst, ve- 
tenskap, manufaktur och agrikultur." 
Norra Dammen, Båsom den i brist pä bättre benämning kallades, våren leende vattenyta emellan 
Konstpalatset och ökogsön. A ofvanstående illustration framställes Illinoisbyggnaden till venstar och 
■ palatset till höger. Den lilla öfver vattnet upphöjda platformen var platsen hvarest talliugeni met- 
uiuL' med tluga fursiggiek. 

32 
Utsigten mot nordvest från nordvestra hörnet af Regeringsbyggnaden bildade en hänförande vy af 
den af en promenadväg omgifna lagunen med de tvänne broarne, ledande den ena iifver norra inlop- 
pet och den andra öfver lagunen till Skogsön. Fiskeri- och Illinois Stat-byggnaderna voro här de mest 
framstående. 

33 
].■■ byggnaden från Colonnaden fl, Qvinnorn&s byggnad finnes liiir framstäld 

effekt J>i - k ;ir i >:i yttre konturerna iiro förmildrade genom afståndet, medan busksnå- 
ren i förgrunden och skimret u vattenytan gifva at del hela cu gamla verldens prägel. 

34 
Frun nordvestra hörnet af utställningsområdet var utsigten mot sydost synnerligen tilldragande. När- 
mast pA högra sidan var den vackra isolerade nordvestra dammen och till venster öppnade sig ett tjusande 
panorama af staternas byggnader med kupolerna å de större byggnadsverken synliga i det aflägsna 
fjerran. 

3 35 
Skogsön, sedd från.Manufaktuxbyggnadens tak lag fur ögat i sådant läge, att alla dess märkvärdighe- 
ter kunde iakttagas. A illustrationen Br BÖdra hälften af ön särdeles väl återgifven. Föremålet vid 
ön i förgrunden var en j >1 :ir -, der föreställningar stundom gåfvos. 

36 
Från nordvestra hörnet å utställningsområdet hade man en utsigt, „Ii vilken, omfattande de olika sta- 
ternas byggnader, redan i och för sig utgjorde en hänförande stad. A illustrationen framställes Kansas- 
byggnaden till höger i den omedelbara förgrunden och Texasbyggnaden till venster, hvarförutom taken 
och kupolerna å de~många öfriga statsbyggnaderna jemväl äro tydligt synliga. 

37 
Luki- Front eller Strandpromenaden var den stora vägen från Periatilen å södra sidan till Naviga- 

tionsutstallningen samt gruppen af staternas 01 ii främmande länders byggnader ii norra sidan. På afståud 

ull höger finna vi Storbritanniens lius, Victoria House, samt lill venster Förenta Staternas Väderleksbyrå, 

Lifräddningsstationen och Observatoriet, saml omedelbarl i bakgrunden en restaurant, der ilen aiiMTikun- 

badade nin--iur oiii skaldjur i alla former) utgjorde bu)'vu<lr.ii i<-n. 

38 
Från den vestra framsidan af Agrikul turbyggnaden och invid Ymuighetsstatyn, med blicken St nord- 
vest, blef sceneriet för åskådaren ytterst pittoreskt och lifligt uti rent artificielVäg. Der fauns intet af 
natur, undantagande vattnet i kanalen i förgrunden, men den arkitektoniska effekten var ytterst behagfull. 

39 
v fe^ 

1'rocior- Cowboy var, u : l — t efter Indianen af samme artist, den mest lyckade blund bildhuggerierna 
nära de båda laguoi roa, ehuru bästen icke vai su alldeles viil gjord. Ryktet påstår, att denna del af arbe- 
fverli mnadt till en al m istarena elever 

40 
Proctors Indian, som prydde stranden af lagunen nära Transportbyggnaden, var erkänd såsom en af 
de bästa skulpturarbeten ä utställningsområdet. Indianens hållning framställer honom ifrigt spejande 
öfver slätten efter en möjlig fiende. Indiauhöfdingen "Röda Molnet" tjenade som modell åt"artisten för 
det väl utförda arbetet. 

4i 
(arter Barrison talande till en oräknelig publik våren af scenerna den dag, Vikingaskeppet nådde 
itioDsorten ocli kastade ankar i hamnen invid världsutställningen. Illustrationen, i huru liten, lcm- 
rmr en ganska god bild af den populäre borgmästaren och lians uhörarskara 

4 2 
Manhat taudagen var dagarnes dag för Is"tw Vorkarne. Den är klassificerad bland bemärkclse- 
dagarne med representanter från alla delar af staten, och de besökandes antal den dagen var 160,382. 
Menniskoströmmen till New York byggnaden var i ständig rörelse från arla morgon till serla aftou, och 
en varm välkomsthelsning bereddes enhvar besökande. 

43 
lina" och tvä mindre skeppen uti Columbusflottiljen, lemnade Spanien med "Santa 

' men måste, i olikhet med detta fartyg, bogseras h il öfver. De voro modellerade ef ter original- 
till de fartyg, uti hvilka upptäckaren gjorde sin iifventyrliea resa. Förankrade vid kajen öster 
di aldrig en talrik skara af vetgiriga besökare. 
"Santa Maria," en af de tre Columbus-karavellcrna, lemnade Cadiz i Spanien i Februari lh ( J3 och an- 
lände, efter alt bafva ensam seglat öfver Atlanten till CMcago, påföljande Juli. Den var en exakt repro- 
duktion af det flaggskepp med samma namn, uti bvilket Columbus seglade till Nya Verlden. Dess dimen- 
sioner voro: Längd vid vatteulinien 71 fot 3 tum, bredd 25 fot 8 tum ocb djuplek i rummet 12 fot 5 tum. 
Besättningen bestod af 52 man. 

45 
n reproduktion af ett >- lusen »r gammall, som blifvit utgräfdl ur en fornåldrig hög. Den lilla farkosten eiorde 
san medlatthet, åter upprepande Leif Eriksons resa, och sålunda görande ganska otvivelaktigt, att Leif 
mg An,, nka innan ..r 1 198, ehuru ban ej drog fördel af upptäckten. 
Ängaren "Christopher Columbus" mera populär under namnet "Hvalryggen," transporterade mera 
folk från och till verldsutställningen än någon annan af de trafikerande åugarne. Den var bygd i enlig- 
het med den modernaste konstruktionen af de stora insjöbåtarne. och genom sitt utseende gjorde den sig 
fullt förtjent af sitt binamn. Monstrets utseende var icke ogynnsamt. Pet påstås hafva haft 5,000 pas- 
sagerare ombord på en gång. 

47 
Märkvänliga och origiuvlla emblemei voro de såkallade "Totem Poies," uppresta af indianer från 
Iiriii-k:i Columbicn, såsom erinringar om bragder ur deras hjeltars Ii!' I>c voro groteskt formade, varie- 
rande i höjd allt efter bjeltarnes rang, Infödingarne sägas värdera dessa reliker mycket bögt, 

4» 


*&&• i Penobscotindianerna representerades ä utställningen af lyra särskilda familjer, hvilka både sina till- 
fälliga bostader uppslagna å det etbnografiska området norr om Autbropologiska byggnaden. I en sann- 
skyldigt primitiv stil tillbragte de bar sommardagarne oeh skänkte stort nöje åt de besökande, bvilka 
noggrannt följde med deras Iefnadssiitt såväl i deras näfverbostäder (wigwams), som då de rodde i sina 
originella kanoter på södra dammen. -s 

49 
Väderqvarnsutstullningen v:ir ganska fullständig derigenom att hundra olika tillverkare hade sina 
alster der exponerade. Qvarnar al alla möjliga slag förekommo frän den lilla husbebofsqvarnen Ull den 
stora tonihöga acromotorn, som synes a illustrationen, En intressant företeelse var den lill venster be- 
Botliga gamla Holländska väderqvarnen. 

5° 
Sjöobservatoriet, Lifriiddningsstationen, Fyrbaken och Väderleksbyrån voro alla grupperade tillsam- 
mans invid sjöstranden alldeles söder om norra"inloppet till lagunerna. A illustrationen framställas bygg- 
naderna i angifven ordning i förgrunden. I bakgrunden synes Guvernementets militärläger och längst 
bort Republikens staty. 

4 5i 
rocatanruinerna utgjorde et. intressan, studi, „, Deasa "^^^^^"ÄWSSÄlS 

rad, voroefterbildniDgara fornlemmngar, saml adeaf orentaB ' | \. , )( . ,„,, ,•„„ 

Idagaladc en högre grad af kultur, än oågo) i den regionen nu existeramK roiK vi d 
Btändiga gator for fornforskarei 
Germania statyn, som befann sig i närheten af Ureatursstallen, utöfvade till följd af sitt läge icke den 
dragningskraft den skulle haft, om den befunnit sig närmare utställningens centrum, fjtatyen hade emel- 
lertid värde ur nyttans synpunkt, enär den var modellerad i cement och afsedd att visa, hvad man kan 
åstadkomma genom att rätt handtera ett simpelt material. 

53 
framsidan af transportbyggnaden med sin gyllene ingångsport såsom midlelparti, lemnade en 
hänförande utsicrl sedd öf ver lagunen frän Manufakturbyggnaden. Vyen häraf finnes of vanför. Transport- 
utgjorde -:iv;tl med afseende å sin arkitektur som den yttre koloriten ett undantag från den 
allmänn i stora naderna. 

34 
Guvernementets militärläger utgjorde alltid ett föremål för de besökandes nyfikenhet å utställningen 
och förtjenade fullkomligt den uppmärksamhet, som skänktes detsamma. Verkligen nätt arrangerad! 
var det med sin vanliga disciplin noggrant iakttagen. Guvernementet upptog med detsamma allt ledigt 
utrymme mellan Maskinbyggnaden och norra inloppet. 

55 ^p_ 


.. ^^^jaA^^^^B 


^änl 


II 


\\ ^T.^ ^felM ^ ± 
" -*!!* K' >, 


sji^w n 
r ^ < Vi 
M i 

tiden Brädes en Bärskild dag kallad "Transportation Day," afsedd att fira samfärds- 
medlens utveckling. På denna dag anstäldes en märkvärdig procession bestående af alla möjliga fors- 
i del åjitatäfiningen, frän de mesl grofhjuliga oxvagnar till de modernaste konstruktioner af luxuösa 
ekipaget A illustrationen framställes en lapp med ett par renar förspända en så kallad "sulky" passe- 
rande Nya Södra Wales byggnad. 

56 
Eskimåerna i sina 'kajaker'' utgjorde ett alltjcmt intressant föremål fur den besökande allmänhetens 
nyfikenhet. Deras egendomliga bostads-complex å utställningsområdets nordvestra del var icke vidare 
anspråksfull. De å illustrationen framstälda synas sysselsatta med deltagande i någon parad å lagUDen. 
emedan sceneriet anger, att de äro borta från sin vanliga ofvan antydda uppehållsort. 

57 
di □ liknade, sedd frän Stora Bassinens sydvestra hörn, ganska myckel ett il nedra 

delen rikt skulpteradt och dekorerad! berg. Den ofantliga utsträckningen »)' det hvälfda taket var för 

■ tydapa konstruktior af mensklig band. Dess mera aflägsna konturer tycktes mera obestämda 

ikra, otti ulställuiugeub storhi I såsom ett helt vur bär bjnutiligt koueeutrerud och betonad. 

58 
Östra sidan af Manufakturbyggnaden, sedd från Michigansjön, visar oss en sommarsabbats sublima 
lugn då ej ens den minsta zephyr krusar den klara vattenytan; vimplarne hänga slappa pa sina stänger; 
den mäktige Utställningsmonarken hvilar och den ensamma lilla båten med bemanning, det enda liisteck- 
net å sceneriet, ligger sa stilla som "ett måladt skepp på en målad ocean." 
Manufakturbyggnaden badc fyra stora ingångar, en i midten af hvarje fasad. Den här framstälda är 
den å vestra sidan i ci Norra Kanalen från Elektricitetsbyggnaden. Hvarje ingång 

var konstruerad -"in en triumfbagi och den of van ofbildade var fyratio fol bred och Uttio fot hög. 
Förenta Staternas Guvernementsbyggnad var icke räknad såsom någon triumf för arkitekturen jem- 
förd med de sköna byggnader, som omgafvo densamma, men, betraktad från olika sidor, var den stora 
byggnaden icke heller" frånstötande. Vyn här ofvan är tagen från en plats litet sydvest och tvärs öfver 
den "del af vattenvägen, som var känd under namnet "Norra Dammen." 

61 
pl men framföi A. in, i ni iration byggnaden med Manufakturbyggnader ocb 
lian folktom. Från denna plaU både man en förträfflig vj af Agrikulturbyggnaden och Stora Bai 
tinen med drw i alla riktningar farande båtai alltsamman randi en artistisk förgrund till den stor- 

i 

02 
i p 
t. & ■:■. ;;\ jfjsb: 
Nordvestra hörnet af Agrikulturbyggnaden var centralpunkten af dess mest imponerande frontsidor, 
en vy från nordvest omfattade båda de splendida fasadenia af den förträffligt lyckade byggnaden. A illu- 
strationen synes tillika den populära "Farmers Bridge" och den sydligast belägna Elektriska Fontänen. 

63 
^>-g i •§ 

r S ^ a 
tljél .b .2 ^i 

|||liS 

1 s *s g s 

a ?la ■ a 

§ All iPg* 
— r. - 3 

g =3 a g si * 

Ä 5 ™ = o *> *<4 •B ? S>1 » 

■g o « □ .S 
it f- ~ ■• -^Hifli Sr. i. i fr. ni södra frontsidan af Manufakturbyggnaden erbjöd Maskinhallen en anslående i nf la, eniii 
derifrån båda dess rika fasader voro synliga och en ganska god föreställning om-dess storartade dimen- 
sioner erhölls. Det var blott från nordost som man af denna ansenliga byggnad kunde J'å en sådan vy, 
ocb sfståndel rar, såsom illustrationen visar, myckel väl afpassadt för ändamålet, 

66 a- ^pr** 
Frän hvilken punkt man un skådade Konstpalatset, var detta en skön och imponerande byggnad, ja 
enligt mängas äMgt det mest fullkomliga alstret af genialisk arkitektur bland de hundratals vackra bygg- 
nader, som tillsammans bildade den Hvita Staden. Vyen från sydost, som framställes här of van, var In- 
galunda den minst tilldragande. 

5 67 
- , ,.„ aiimänheteii ej allenast emedan der fanns 

?en derfö. atl utsigten söderut var i nog 

,,.. en utmärkt föreställning om några arkltektoniBka detaljers 

denna berömd» byggnad. 

68 
Hortikulturbyggnaden, den stora förvaringsplatsen fur Floras skatter, sedd från skogsön, föreföll 
oklanderlig i sin utsirade skönhet och sina arkitektoniska detaljer. Stilen var venetianskrenaissance, 
ordningen ionisk. Hufvudingången var bildad af en rikt ornamenterad vestibyl och öfver densamma reste 
sig majestätiskt kristalldomen, ett hundra tretton for hög och ett hundra åttatiosju fot i diameter. 

69 
^ -' *-Ä ": m ^Sr*£- '*^HuiBäi' 
I, Hortlkulturbyggnaden i mänga hänseenden den meat pittoreska vy ä 
effel trikå cenen; leende vattenspeglar, konstnär- 

wkitel caeffekter, 8 bakgrund till Se herrliga 

rtiel vj al Cnii 

7° 
Ehuru dess form var sådan, att den ingenstädes framtedde någon omfattande fasad, var Fiskeribygg- 
naden dock mycket pittoresk, från hvilken punkt man än såg den. Den var en erkänd triumf af arkitek- 
tens snille öfver materiella svårigheter och egde meriten af att vara ej blott konstnärlig utan äfven utom- 
ordentligt väl afpassad för sitt ändamål i praktiskt hänseende. 

7i 
fronten af Fiskeribyggnaden blef snart ett mycket bekant landmärke, sedd frän bryggan öfyer 
norra inloppet, frän bvilken tusentals besökare oaf brutet passerade fram <>ch tillbaka. Härifrån erhölls 
en bättre föreställning om den allmänna yttre planen af den sällsamma byggnaden uu som kunde fås från 
någon annan punkt, ehuru den rne;-t populära ingången var på norra siduu. 


Qvinnans byggnad, sedd på afstånd, hade .leu olägenheten, att dess fula glastak skämde vyen, 
hvarigenom det iina i detaljerna delvis gick förlorad!, men annars bildade den ingalunda annat än en an- 
slående utsigt. Saknade den möjligen kraft i uttrycket, så var den likväl åtminstone ytterst delikat och 
qvinlig. 

73 
§ ' -P a a ?Ļkg = r, S 5 ' 

.a t-,s ■" p 

t- .Q — z, V 

si Hl 

b .- 2 * p. to OJ w -o 
isdcn presenterade Mn norr en den mesl fronl ida, och bildade med Skogsön 

lugna rattenyta (bom förgrund oi E kajerna bi gran ande vägen till höger, en 
tgörande lampli r taflan Ryttan tatyn ä illustrationen är ProcWs Indian. 

76 
Columbusstatyn, i hvilken han framställes tagande den af honom upptäckta Xya Verlden i besittning 
i sin suveräns namn, och hvilken stod vid östra ingången till Administrationsbyggnaden, värden bildstod 
som, näst Republikens staty, tilldrog sig större uppmärksamhet än någon annan å utställningsområdet. 
Den utgjorde ett imponerande konstverk. 

77 
Trän : edd från en upphöjd punkt i nordost, framstälde sig förmånligt, utan hinder 

ra och den norra fasaden. Den berömda "Gyllene Porten" synes tydligt a illu- 
och den lugna lagunen trär onekligen myckel vacker. 
7» 
Vid sidorna af den Gyllene Porten i Transportbyggnaden funnos dekorativa anläggningar afsedda så- 
som tillagg till den berömda portens orientaliska rikedom. Dessa prydnader voro lika på båda sidor 
om porten. Arbetet å arabeskerna i alla detaljer och ornamenterna äro tydligt skönjbara härofvan. 
Guld- och silfverlöf samt lysande färger voro anbragta i rikt mått. 

79 
yqg IIP S ä - ■§ § 

Ils °& 

w - - ? ii 

rf rf S 

3 ^s Js is 
= 15 g E 

o c C 3=0 

M 03 g — "H 

•§ _ "" — a 

i" å t g S, 
Elektridtetobymrnadennied de*, aödra fasad vetter mot den fyrkantiga planen ooliframtrMerhttrmvcket 

l :n,- V än upptager högra centern ailluatrati :n '^.-™f2"; 

nbtrattaUyranaden till venater, nnderdet atl tforra Kanalen med en Iftng »träcka al Kanufakturbygg nabyggn 
nåden -■■ d« pfl afatåi i 1 1 1. 1 höger, iå. 
ri< iiiiiVii1t'< ! l&fiÄS 

_ Elektricitetsbyggnaden, sedd från nordost, bildar en vacker vy; den mellanliggande östra lagunen 
gjorde afståndet lagom fur effekt och gaf en föreställning om norra fasadens hufvuddrag. En bro öfver 
bodra Kanalen vid nordöstra hörnet af byggnaden underhöll förbindelse med promenaden vester om Ma- 
nufakturbyggnaden. 

6 83 
Fruntimmersstyrel c :b utgjorde en af de stora 

"■ "" ""■"/" '-;-'"- "bete 

och - betuAl Wfö. I mdratal „,,,,„„,..■. l-.m,kl.^,i- pa ett 

kriften» ord: "Lfttcn barnen komma ull mig, >> Idana uorer himmelriket Ull. 

»4 
Musikhallen, som upptog en plats ä norra ändan af den Stora Peristileu och var förenad med denna, 
hade älven fatt någon del af de berömda arkitektoniska skönheter som utmärkte den sistnämda. Mänga 
konserter, anförda af stora ledare, höllos i Musikhallen under utställningstiden. Den odelades af eldsvåda 
den 8 Januari 1894. 
Hand! kl iddarni . ippförd vid Norra Kanalen ■• ar etl iS fullkomlig! monster af 

, ;,n .]• öfvi "i 'ii idi gon af de större bi sgnaderna. 

reproduktion al Erektheon i Athen, som planlades af Perikles oel) uppfördes 
Pbidiaa Bland älskare af ädel arkitektur tilldrog dg den lilla byggnaden mycken 
bel 
Konstinstitutet är beläget å Lake Front vid iiudan af Adams Street, nära hjertat af Chicago, och dess 
uppkomst föranleddes till en del af verldsutställningen samt utgjorde mötesplatsen för de många märkliga 
kongresser, som komma att bidraga till att denna verldsutställuing kommer att fortlefva i historien. Det 
är en magnifik byggnad i enkel och imponerande stil. 

87 
iÄiiiiwiiHtiiiiiiiiiiiiiiii ><■>.>''' ' 
t mm r ■:;.•.:> ^rm i Knipp nm( Sko- och Läderbyggnaden voro belägna nära Intill bvarandra I dydoatra de 

len al • mera ait) ■ föremftl rarhgen kunde tankas, öko 

; gnaden gjorde icke cgenl ligt intryck, men rar hållen i en anspräksloB 

enl ndi »ch olid byggnad, hvara konturer gjorde den 
Krupp-utställningen fauus, såsom synes, i en imponerande byggnad och var en mycket populär uppe- 
hållsort för besökarne. Der förevisades den ofantliga hundratjugutonskanonen, den största artilleripjes, 
som ånnu blif vit tillverkad. Der funnos äfven andra kanoner af varierande storlekar, snabbskjutnings- 
kanoner och en stor samling af moderna pausarplåtar. 

89 
. Rabida, d< r Columbux erhöll -k, I, bjelp, trötl och modfäW af ina ansträng- 
n tor trungsi I al åskådare. Ifrågavarande ninirar för aväifabriniramlct Bf en expedition, rådde alltid ... 

, reproduktion ai del gai kin Intoch innehöll en stor samling af Cfelumbusreliker 

. I ud 
Den Columbiska Fnhetsklockan anlände sent Ull utställningen, men tilldrog sig stort intresse under 
', Ht ,'n StSft ?? Val pl 41 erad fr; J m ^ vestra sidan af AdministraUonsbj-ggnad,,, å dun öppna 
pateenimdt emot Andstationen Mänga och olika voro de tillfallen under utställningstiden, då den för- 
^u foS n Sa m,SS1 ° n ' Vi>S 13,00 ° skS1 ^ und samt hö11 s Ju fot f^a tum i diameter och var 

9i 
,,, | ,,,,. [>, pjgtiiei »di Bd ra lotl natten den 8 Januari 1804, »tod vid södra 

L) ka ckel beundrad, och såsom 

1 Lrl4o/otbredochSe0fot g 

, q di 1 al di i. Allmänna Beqvumll 
Marinkaféet, beläget norr om Fiskeribyggnaden, var ett populärt förfriskningsställe för dem, som ön- 
skade upplifva sig med en utsökt festmåltid. Egendomligt och skönt till sitt yttre hade det alla egen- 
skaper af ett första klassens värdshus, och rid tonerna af den ljufligaste musik "kunde man bar tillfreds- 
ställa hungerns kraf och släcka sin brännande törst — om börsen var väl späckad. 
Antbropologiska byggnaden, som stod i ydö tradelen ni ul tullninggomrädet. var 4o0 fot lång och 228 

fot bred och innehöll den mest m ngsforemäl. Menn.skan och bennes verk 

roro här bufvudföremalen, med tillägg nnling al reliker Jr:,n förhistoriska tidsi ir. 

Iningen vari allra högsta grad intressant ocb lärorik. 

94 
Kreaturspaviljongen, hvarinom parader af kreatur anstäldes och täflingsförevisningar nollos, var en 
ofantligt stor byggnad i södra delen af utställningsområdet. Ensamt arenan var 400 fot i diameter och 
bänkraderna ruiidtomkring densamma erbjödo sittplatser för 15.000 personer på en gång. 

95 
1 m tli 11 .1 ■" 1 1 ni nrkitektnnlBka Btil tydllgl ni ti iinda- 

ic-d triipluji n »tnn en cniln bil af metall, 

II bi rid af en triid tam I i Uillningi □ om om 
Krigsskeppet "Illinois," med en grundval af tegel och of re deleu af trä och jern, säges vara en pro- 
dukt af Commodoren i Förenta Staternas flotta Meades inspiration. Det utgjorde en reproduktion af ett 
genuint krigsskepp och var på vanligt sätt ulrustadt och bemannadt, utgörande ett lärorikt föremål för 
personer boende i land. 

97 
Interiör af Manu/akturbygguaden Den löi ta byggnad i liela »rerlden, den största ocli mest om- 

Hg för hela verlden rabrikater under etl enda tak, och ett ai arkitekturens största 

under i universum si lyder i korthet bi krifningen af denna kolossala byggnad. Vyen närofvan ar tu- 

gen frin galleri I unbiamvenyen frän ödei med det stora tornuret knappt skönjbart i ijerran. 

9» 
Franska Departementet i Manufaktur- och Fria Konsternas byggnad, beläget i ena hörnet der de 
tvenne stora avenyerna korsa hvarandra, var en af de mest anslående företeelserna bland utställningarna 
i denna enorma byggnad. Ingången, med dess sköna hvalfbåge och de omgifvaude dekorationerna, 
framkallade allmän beundran, och interiören motsvarade fullkomligt all förväntan. 
1 99 
5.2 c ^ c — — 

^ £ ^ tD 

§ ^ - '~ "~ Ig * 3 = £ 5 ^ : i; "^ 
rt - .> x ^ 

^ B.:se 3 

r e s*.S 
■= I = S)" 8 
5 p "°§>g 

; = s£? 

|.Sp|g 

to ii SO^ä 

2 -r - *" -r £ S I - i. 

£ 6 ja ca 
pis 5 B» 
Jernportarne till Tyska sektionen i Ma nåden sades vara del största arbete, som någon 

sin till verkats af smidt jcrn, och utan tvil det konstnärligt skönaste. Dess hela längd med det 

sammanbindandet* le löl fol Mldtportarne voro 40 fol höga ocu 38 fot breda so,mt vägde, 

- 

10? 
Det inre af Tyska sektionen i Manufakturbyggnaden svek icke de förväntningar, åskådaren gjort sig. 
efter betraktandet af de underbara smidesjernportalerna. Denna vy iir tagen af den afdelning, hvarest 
fanns en utställning af de raraste keramiska artiklar med den beryktade kungliga porslinsvasen i 
bortersta hörnet. 

103 
n i Hortlkulturbyggnaden, i hvilkcn afdelnlng :il tlcn amma Bom helst, drog ;illii<l uppmärk- 
lambeten t II lig I J<- ri bäi of van framställda vyn visar en amling al prydnadsväxter i en af den vackra 
Han kan bilda al om ul tällningens storhet genom att jemföra den- 

; med de kri r tmhMi''- \ a \ % ^ JSIk 
"v-' vm 


• 


"* ■ \m 


r^ %\\\\i 


* m an Hl 


m _—-%""' ^å 
L A\ \\ vii 


- ISSvSL 
>»^ ~ -\^' ' ^^«*wB 


vä A \^ . 


~*-^,\ \ 


S* ^WeÉEJ 


'*T>w. "1 , *3 B 1 


» --■"""" "^T 


h' 
" v Twä^-^SSÉtoSGSk- 
\^k 


mrf^jfc!* 1 " 


*► *f-«l&?i V~'' *£ -X 
mll0 — 
v : * >^afe* — tf&atä&ä 


■b'' Vin/ -.■a 


; •fa:^3£4rr^i£y T ~£ : ~: "V 
f ±4^5$T^ 


wp i i iiv 'iiff^Tjfl 
-"^•fCt^s^"'^ 


- - 


' YMflral' > rf . 7« 


•" l. ^J-j 


t 


h iPPSä' «/ 


^»AM^^i 


■^^^^^ 


- 1 j 


fclT'"' 


IBv iLöfé&S si&i^ , . :«« 


■.^■w 


' 


LLa» j , , 


■ '\**** 
,| ^ 
T\.. 


^.^ v 


?4 


ÖP 


Vi' 1 '' 


1 -k» 


*" 


aJräg£^<fwT£T -y» y ZJtMftJp^Vi^^fSfiPi 


£J5l .' r 


%^dw 


& _, 


&•££* 


5*^vJi<Ji6«S«3Kar* 


W ^ '""SS^-ts*"? l2Un 
W&"&åiäfå>'~- Vww 


*r*. _ ^'vi 


r ^""t». »•m*» . 
fc^.^f|'ia§$EfP 


^■^TT| 


e^~~ 
' ^ ■ - 


nLjra Ett ber," af blomster under Hortikulturbyggnadens dome lemnade ett slående bevis på hvad en skick- 
lig landskapsarkitekt kan åstadkomma. Detta berg utgjordes af palmer, ormbunkar och en stor massa 
andra växter, som trifdes i den der rådande varma atmosferen, och i dess inre fanns en grotta, som var 
mycket populär bland den stora massan. 
da i riklig mängd i krigsdepartcmentete utställning i Regeringsbygg- 
nad! n o» ii vitro med artistisk effekt arrangi rad< omkring pelarnc i byggnaden Illu itrationen bär of van 
i uli mfivapi 11 imi - ra till artilleriet börande artiklar. 

lOG 
Det inre af Regeringsbyggnaden vav en afgjord förbättring af det yttre, enär man för utställningen 
påkallat bidrag af samtliga regeringens departement. En afdelning från Kriirsdepartementet synes å illu- 
strationen med den stora kanonen, imiterade fältmulåsnor och torpedos m. hl, illustrerande karakteren af 
denna utställning. 
I) ■ ■ r trädet frtn Californien var anbrairt i midten af rotundan i Regeringsbyggnaden. Ettatycke 
r afbuggetaf en Bcquoia Qigautea, "General Noble," omkring 20 fotfrån marken. 
iamcU r vid bo en 26 fol och omfångel Blj fot. 

10Ö 
En grupp af Sjölejon från Californien gjorde sig synnerligt väl gällande i Smithsonian Institution och 
National-Muséet i Regeringsl^-ggnaden. Densamma i förening med derintill befintliga utställningen af 
däggdjur, foglar, insekter m. m., utgjorde intressanta ämnen for den studerande allmänheten. 
■ a iddcooii en utställning tron na tan alla fl immande länder som roro represen- 
I, derntädea bela dn utställning. Vyen ar tagen Mn 
iden, med Para juaj ul tällningen i förgrunden till venster. 
Maskinhallen utgjordes af tre långskepp, och när den var tom. liknade den tre ofantliga jernvägs- 
statiuner sida vid sida med hvaraudra. Illustrationen lemnar en vy af det skepp, som innehöll den Bri- 
tiska utställningen med början vid det nordöstra hörnet; den Tyska. Nya tmi-Wales oeb åtskilliga andra 
Utländska utställningar längre bort, bvarjemte längst bort i perspektivet skönjas konturerna af annexet. 
Dcrummcl i Maskinhallen utgjorde en syn, värd atl Bes af den, »om ville göra sig förtrogen 
, mctodei II u fanns upp I Lid) del töi ta batteri af ångpannor I verlden, och 
Hoii omdi enorma längd Inga kol begagnades m;ui endast fotogen, 
v. .•■ ai di kull* bliXvll förtjust af en sillan Byn, 
112 
Utställningen af minnespenningarne var placerad midt under hvalfvet i Administrationsbyssnaden 
och bildade ett egendomligt och tilldragande föremål för undersökning, då sam lin »en lialfdollarstycken 
var större än de flesta besökande någonsin varit i tillfälle att se. Af mynten hade man byggt en modell 
af Förenta Staternas skattkammare i Washington, och den var inhägnad med ett jernstaket samt ständigt 
väl bevakad. 

113 
I .tli rar en af de målningar i rXonstpalatsel Bom framkallade allmän beundran, Den var bril- 
jant 1 kolorit, och anaigtcn och fl urerderil oroyttersl tilltalande. Den representerade en populär en- 
gelsk iocial funktion i all dess glam w b • u full al lii saml i bög la grad pikant. 
--:._ -. I Konstgalleriet fann den stora mängden alltid något, som framkallade dess förtjusning, och antalet 
besökare varierade sällan, huru oangenämt vädret än var. V 3-en framställer ett sceneri i departementet 
för skulpturarbeten, hvarest en mängd ädla konstverk af de mest berömda konstnärer, amerikanska och 
utländska, voro utstälda. 

8 "5 
SSSäsSSSk . nmndtll al R M ■' ' Berlin 
Ostindiska thérummet i Qvinuans byggnad var en populiir hviloplats för damerna och förtjente dun 
aktning, som den åtnjöt såväl för Bin luxuösa inredning som för den qvalitativa beskaffenheten af hvad 
som servera,des derstudes. Möblerna i detsamma voro ytterst dyrbara och allt hållet i äkta ostindisk stil, 
Qrli • ■ - Interiör, ledd fr In • odi i i idan galleri bildade en 

i t ftfver dess centrum, och alla 

■ d lemnai en förträffll före l Ining om midtpi I w 

dning ■r tafla De i iiyjrg- 

ill Bvntea med ovanlig 
. r 1 1 ■ • 1 1 v : 1 1 1 . ( Ileriernai 
En promenad genom grufdriftbyggnaden öfvertygade lätt enhvar om detta lands miueraliska resurser. 
AfVen andra länder funuos emellertid här representerade. Illustrationen visar en mängd byggnadsmar- 
mor och andra stenarter till höger samt stora kolpelare och block från olika grufvor till venster. 

119 
(D _ OJ - " 

'C oö ^ m 

» a u a 

> ~2 

«e a ►< g 
§3 a _ 

rt o- ~ ^ 

to c ^ b 

-' S B — 

Pil 

03 a g o. 
«? I" 3 

C B- 3 
V > <M 0) 
t. * Ml 

g rf.se o 

1'SÖB 

C « — -^ 

2 — = ^ 3-i m a o. 

■3B'S°- 

► 3 ~~ -= - 

i §> S S "g 2 

2 bt x •/ - 2 

"? &» B .1 ~ 3 

s -l Q sg| 

c S -="=.— 12 
c g S bo£ =° 
c:^ §-= — 1 

SoSs E» 
I ■ ■ ti Blektricftetsbyggnaden företedde en syn, <om vR] knappas! skulle blifvil förstådd af 

i ire utställningar. Elektriciteten, tillämpad såsom nu, badc icke mycken plats för nägrn 

laka \ teckningen ral Lationen i förgrunden med pelareu, hvarjf rån det färgade 

i omi di Ibarl bakom . 
Gladstones yxa och stycken af stora timmerträd bildade ea intressant utställning i midten af Skogs- 
byggnaden. Statsmannens yxa förevisades, dess identitet behörigen attesterad. i en glaslåda. Det största 
trablocketi samlingen var halfparten af en skif va utaf det Californiska Rödträdet, som var 475 år siarn- 
malt, da Columbus landade i Amerika. 

iz3 
\rkai n bcISgen nära nordi : ftl uteti ingsområdet, var uppförd i Fransk 

flö.OOO Di yttre var af resvirke med vackra gipsornament och gjorde en 

Rundtorn inb Ika rum for utställningar af nistorisiu in 

: itionerna voro " ndc, 

12 i 
Califormabyggnaden var, nast Illinoisbyggnaden, den största bland statsbyggnaderna å utställniims- 

området upptagande en areal af 445 fot i län-.l och 144 fot i bredd. Kostnaderna för densamma upp- 
; m S° tlU *<o.000, och dess std var i enlighet med de gamla Spanska missionernas bostader i Södra Cali 
formen. 1 byggnaden funnos en mängd af statens pojdukter exponerade. 

125 
£ cl * 

e|Äk 

~ a •- t£ 

a .a Si > 
Mg ■/. 3 •g -'- '- - « o 

£ a jj c o a 7 ^: * 3 ^ — — — C' 
— _ -I. 


fe -~ P- 60J 7 ■- - .2 >*> 

J - ~ -t ~ 
Jill l tu y SK ■ -> -. NP 


■ ■ Inbyggnaden rar en af de många nyheterna deretädea. belysande llllgfingen 
lora fruktarea Huru den vai monterad »yne! B vyen bärol van. Ormbunkar 

oro till atoi my< kenbel använda vldd( koratjop» rn», såsoin kun ses frän del snrik- 

Ii ibara förgrunden. 

138 
Coloradobyggnaden var uppförd i Spansk Renaissancestil för en kostnad af $35,000. Byggnaden var 
hållen i elfenbensfärg. Två smäckra spanska torn, 78 fot höga, prydde densamma. Inredningen var syn- 
nerligt omsorgsfull, med en präktig spiselskifva af onyx bland dekorationerna. Byggnaden användes 
förnämligast såsom statens hufvudqvarter. 

129 
len befann ris nära i löstra hörnel yttersta gpefc R. utetul ningsområdet och 

pen al en rik mann bostad il onnecticul I I idan irai brudbe la mftlad ihviUocn Inreda 

. Kostnaderna I uppgin Ul $16,000, och den användes Ull kontor for 

... latens hufvudqvartcr. 

'i" 
Delawarebyggnaden var konstruerad af träslag och annat material, inhemskt i staten, för en kostnad 
af $8,000. Den bildade en pittoresk anblick och dess inre, hvaraf ett rum inredt i kolonialstil, hade alt 
uppvisa många intressanta saker, hvaribland särskildt må framhållas en modell i lera af den gamla svenska 
kyrkan i Wilmington, bygd för hundra år sedan. 

9 iji 
Ploridabrggnadcn v.-.r en nyhet, bildande en reproduktlt t <>h\ Forl Marion i st. Augustlne, mfi- 

byggnad i Amerika. !>■ uppförande påbörjades under dr 1620 ocb rarade ett hundra 
I rar gjord af i staten inhemskt trä och innehöllen vacker utställning af statens produkter. 

Ii fi för den amma utgjorde 020,000. 

132 
Idahobyggnaden hade formen af en pittoresk schweizisk alpvilla, fastän grunden var af basaltsten, 
och de olika våningarna voro gjorda af träblock, som målats i ändamål att gifva den ett åldrigt utseende. 
Gmf- och jagtscener funnos representerade i interiören. Byggnaden var såld och skulle flyttas till En;:- 
and efter utställningen. 
om rn;.ii kundi u< •• mi I dyrbaraonh Imponerande statsbyggnad :i 

ed en kostnai - 100 och innefattande ett Lort antal utställningar, Dess di- 

och no fot i bredd I » tora dome bildade ett af de me it notabla dragen 

'J4 
Grottan uti Illinoisbyggnaden var en nyhet, som utöfvade stor dragningskraft bland mängden af ut- 
ställningsbesökare. Den befann sig i midten al' ett med ormbunkar och palmväxter bttäckt berg, alldeles 
invid domen och var arrangerad med utmärkt effekt. Irog sig så stor uppmärksamhet uti Illinois statsbyggnad, vax ett verk af Mr. Furs- 
man. i lllinol prairfi rann pä löOacre - Ramförhungel och sjelfva taflan varo för- 
af olika 10 Isbolltar, gräs ocn dylika slags jordbruksprodukter. Perspektivet och ef- 
fekten al omligl naturtrogna. 

136 ISBtB"^ 
Indianabyggnaden utgjorde ett anslående och komfortabelt byggnadsverk för en kostnad af omkring 
$65,000. Den var uppförd tre våningar hög i Fransk-Gothisk stil, med an bred veranda och tvenne torn 
af 150 fots höjd. Den användes till hufvudqvarter för utställniugsbesökande från staten, men inrymde 
inga utställningsföremål. 

137 
pcIi rörbättring af en förul i parken existerande stenbygg- 

ii I rnrådet. Den ko tade 885,000. Dekoratio 

i imma stil som majspalatset i Sious City, fidrogo 
b< undran. 
Gr. h^ V- ' ! V " e i Sta delen J ai u tsta\lnmgsområdets nordvestra hörn nära intill Eskimå- 
n «*,, .,f , ' ' V oregelbunden, men den allmanna efiekten god. Kostnaden var $25,000. Utställ- 
reSr pl ° dukter fran staten var ' hvad man kll,ld e vänta från en region med så överflödande natur 
nåden var bbllt-n i äl d i koioiii.-ilst il. och bildade ett typisk) bomestead fr&n 

i rli utta i"t långa träblock. Byggnaden användes Bom bufvud- 
In Kentucky, och var myckel populär älven blund folk fr&n undra 
910,000. 

140 
Louisianabyggnaden var en imitation af stötens gammaldags Kreolhus. Den var två våningar hög 
med piazza för bada och var utförd af i staten inhemska träslag." I andra våningen fanns ett stort utställ- 
ningsrum, innehållande värdefulla och egendomliga reliker. Här hade mau också tillfälle att se Kreol 
skor väfva på Acadiskt sätt. 

141 
nad var Aitakantig till formen och upptog en urea af 85 fot pä. hTartdera blllet. 

,. „ U | ida ..i tru och gip . Inredningen var synner- 

U* nrackert ulförd i bardwood Öfre »aningen »köl fram en tol längr. len nedre. Kostnaden var 
Marylands byggnad var en särdeles vacker struktur och inredd med en stor utställningssal samt 
flera kontor och mottagningsrum. I det förnämsta rummet funnos många intressanta historiska reliker 
från den gamla staten. De flata taken af balkongerna och byggnaden lemnade utmärkta tillfällen till 
vackra utsigter och promenader, hvilka också flitigt iakttogos af de besökande. 

143 
• . u] v:ir en reproduktion af del ryktbara John Bancocks residens, som n/1 lilnjj tid 
i ,■ framsidan fann en trädgärd full aigamnuildags blommor och 

och utförd med jrnnerlig omsorg 1><-h InnehöD förmak, mot- 
idi |60,000. 
Michigans byggnad, belägen nära ingången från 57:de gatan och sällan eller aldrig stängd, var en af 
de mest populära statsbyggnader på utställningen. Det var en synnerligt vacker struktur, kostade om- 
kring $50,000 och omfattade en märklig utställning af statens fauna samt en utställning visande statens 
hjelpkällor. I synnerhet var utställningen af mineralier och timmer mycket storartad. 

i45 
I ,f i,.,ii pran, cbui ilcrad och afsides, utgjorde ett karakteristiskt 

ning och Sr 1 ergifvei Fem y< kenai Bna te Mlchi- 

i ippi un - Dei i- ii ' Michigan Jl irbetarebarack, 

n M i inh ill< o om synes pä afstånd. 
146 
Minnesotas byggnad var utförd i Italiensk Renaissancestil, två våningar hög. Ett skulpturarbete vid 
ingången föreställde Minnehaha och Hiawatha. Der funnos den vanliga utställningshallen, postkontor 

och andra kontor. Väggarne insides voro försedda med frescomålningar i åtskilliga färger Byggnaden 
kostade $30,000. 

10 147 
M niribyggnadeii rar uppförd af resvirke och gips saml hade en mycke al ra k Ii f ramsi< la 
hufvudin«4n K en &fverbyg K d JEd etl dome torn »Juttfo fol bogt Ky-nu,!,-,, i„n*.l ... him rikt < eko 
rerade ochmoblerade Fabrikanter i Missouri hade bidragit till dekoreringen. Kostnaden rai 84ö,uoo 1 1 l 
Montanas byggnad var uppförd i romanesk sti) endast en våning i höjd och kostade $16.000. Den 
var försedd med en glaskupol tjugutvå fot i diameter och trettioåtta fot hög. Panelningar af äkta guld- 
plåtar funnos bland dekorationerna; från denna grufstat. En gigantisk elgfigur syntes öfver ingången. 

149 
var :if korinlhii k ordning 60x100 fol I dimensioner och tvä våningar! böjd. 
och innehöll en vacker ul I illning al talens produkter. I byggnadi □ i'un- 
. . kontorslokalerna san och mottagning rum Roetnaden var $20,000. 

150 
... Ne Tr Hampshire s byggnad var uppförd i stil af en Sehweizervilla, 53x84 fot och två våningar i 
nöjd. Mottagningssalen hade utgång till taket och fick ljus genom ett glastak. Har funnos en 
statsutstallmng. en samling af målningar och en stor karta öfver staten. Byggnaden kostade $8 000 
New Jersey* byiwnad rar en Imitation al del bu« i Morristown, der Washington badesltl högqvarter 

. •;* w bögqvartcr under expositionen al besökande från staten 

oÄai [v^sanÄ ÄÄ Är hufvudsakllge pförd af trävirke och kos. ■ 

■ 
New Yorks byggnad, som i uppförande kostade $150,000, var ett storartadt palats, och i sin stil på- 
minde den om ett pompejanskt sådant. Dess yttre var beklädt med staff i imitation af marmor, och deko- 
rationerna voro rika och luxuösa. Det inre var palatslik t arrangeradt och scenen för många notabla 
festligheter, 

i53 . V" 

W*3 North Dakotai byggnad »rar sjuttio fotlilngocb femtio fol bred, och del me I utmärkande hos den- 

med ei i ir< ndan Der fanns en »tor utställning af 

produkt, och i indru hiin ecndcn voro de utstälda artiklarna väl egnadc attlllu 

'54 Den gamla Red River-kärran, som hade sin plats emellan North Dakotas och Kansas byggnader, 
orsakade att den utslitna uppmaningen "Keep off the grass" (förbjuden väg) dagligen öfverträddes. Sä 
"lifslefvande" var den gamla •'Hed Devon"-oxen, att ung och gammal frestades att betrakta densamme och 
den gammaldags kärran från alla håll. Före år 1871 var detta transportmedel i allmänt bruk vester om 
Missouri-floden. 

155 
Ohios byggnad var bygd i kolonialstil af det mera imposanta slaget, och dess storlek var 100x80 fol 
Det mesta af det nnare materialet var från staten. Byggnaden användes tor officiella ändamåj och mot- 
tagningar samt såsom statshögqvarter. Den kostade $30,000 
p -,,| täfladc med New Yorks i vissa drag De Framsida var en noggrann kopia 

af Independi b vid ing&ngi d a ursprungliga fribel klockan. Takel var täckl med 

i Amerika tillverkad bleckplåt l.n mängd intn inta reliker ul tälde I rummen, Kostnaden v;ir 
Rkode Islands byggnad var i grekisk stil med pelarlika portiker på fyra sidor. Pelarne voro omgifna 
af rika joniska gesimser och taket försedt ined en balustrad. Ingångar funnos på alla sidor. Liksom de, 
flesta af statsbyggnaderna, var äfver. denna afsedd för mottagningar. Dess, k.ostnad var $10,000. 

'59 
'j ■ i:,ii v;ir den 1 5i 'i om föll en i ögonen, nnr man kom In 1 parken fr8n57de gatan, 

Jer, i iytlei idan täcktal Sfanktoncement l Imitation af »umarbete. Totalintrycket 
■ irdt. K' stnaden var $16,000. 

jOo 
Texas' byggnad var uppförd i Spansk stil och stod midt i ett område, som hade förskönats af träd- 
gårdsmästare i så stor skala som möjligt. Församiingsrummet i denna byggnad mätte 50 fot i fyrkant. Dess 
kostnad var $50,000, hvilket belopp insamlats af Damernas biträdande utställningskomité inom staten. 

161 
i . byggnad varialia hänseenden aktningsvärd, och dess förtjusande fasad tog sig bast ut bland 
-naderna deromkring. Byggnaden var icke kostbar - $10,000 -men den smak, som lades i 
,,gaf fuller ättning för livad som brasl i storlek eller mera anspråksfulla prydnader. 
Vermonts byggnad var eu af de mest unika i parken, och härtill bidrog i synnerhet de tvenne pelare 
med allegoriska figurer, hvarmed framsidan prydts. Den pompejanska stilen, som användts, gaf tillfälle 
att briljera med såväl form som färger. Denna olikhet från den vanliga byggnadsstilen ådrog sig mycken 
uppmärksamhet. 

11 163 ••' V V. • t>ko, rMountVer jmdenKl vid I >ton >.. Bi Ii ulbe kant fo 

lordes af historiska minnen. Ibland relikerna fanns ett exemplar af George Washingtons ongumi ii 
gjordes ir, 4 
Washingtons byggnad ådrog sig allmän uppmärksamhet, konstruerad, som den till stor del var, af 
jettelika furuträd från statens skogar. Två grundstockar höllo hvardera 127 fot i längd. Ett underverk 
till flaggstång, 208 fot hög, stod framför byggnaden. 

165 
HiHHfiaa xa.. W. i Virginias byirgnal var i kolonialstl!, föreställande etl residens i stulen. Den hade ett lutande 
tak och var b II I ritningar. Alla de utstiilda materialen voro tillverkade i staten, Taken 1 rummen 

oro af ornamentlern, till verkadt i Wheeling. Der funnos fyra. stum eldstäder, två 1 hvarderu våningen. 
» 000. 

1 00 
Wisconsins byggnad var en solid och vacker struktur, belägen emellan Indianas och Michigans. Den 
vackra bruna stensn, teglet och hardwoodarbetet kommo från Wisconsin. Ett kulört, etsadt glassfönster 
på vestra framsidan, skänkt af staden West Superior, ådrog sig mycken uppmärksamhet. Byggnaden 
kostade §30,000. 

167 
iTen torialbyKgnaden uppfördes af territorierna Arizona, New Mexico och Okla- 
-ar med en 90 fot tfmg ir;,n, Ida. Byggnaden var delad I tre afdmlmngar, en for hvarje 
t ,. rr i,,, un !, jr kommissarierna. Arrangementet visade tig vara y rjperiigt. 

168 1.6 i(' i, il: IM 
Braziliens byggnad var en af de vackraste bland de främmande staternas, upptagande en yta af 150 
fot i qvadrat och bygd i form af ett grekiskt kors. Taket pryddes af en vacker dome. Det fanns mycket 
få utställningsföremål der, men det inre var smakfullt dekoreradt med illustrationer ur Braziliens historia. 

1 69 
. midl emot Storbritanniens, vid Lake Fronl yägen, var en mycket 
regnad, m)di upptogs af olika representanter af kolonien. I>'" Innehöll etl antal speciella 
»föremål lr;m provinserna di Beata a! etl egendomligt och tilldragande slag. Kostnadenvar 
Republiken Colombias byggnad var en mycket behaglig struktur med en framsida af femtiosex fots 
" och en höjd af sextio fot. Dess stil synes å illustrationen, På taket fanns en jättestor Kondor, 

Colombias nationalfågel. Byggnadens detaljer voro särdeles vackra. Den inrymde kontorslokaler samt 

en utställning visande landets naturresurser. 

ni 
I-;, f, , ,, .,. . 1. 1 . r, af norra lagunen, med framsidan mol rester, var kon- 

tHldragande, renl dorisk mil. Myckel jern och ci menl begagnades i densamma, och del hela 
lakfullt målad! Utställningen af tropiska foglar och växter bidrog i bog grad att ho] a det ange- itrycket af etl besök i byj *-^\ 
:^ o « :x» G ■ n :if ni -t :■ 1 1 1, t ■ i. irdbeter Den Btora republiken, som aldrig skyll 

ulerfur att framhålla - i te sjelf, badcgjorl toraan Lriingmngar för att bllf va värdigt represen- 

' ill /i i ni' bos syster-republiken. PavilJ ;ens Inre var fullt af intressanta reliker, och 

den svala grottan och mo I i "diilden," som Iimt ofvan afblldaa 

'71 
En grupp tysk skulptur, som stod straxt norr om Tysklands byggnad böjde i hög grad intrycket af 
denna anmärkningsvärdt vackra byggnad. Figurernas karakter visar sig väl, och den totala effekten är 
förtjusande med sin vackra trädbevuxna bakgrund. 

" ii ii 
ftr ur ni 
TyikH guvei den i u , mil, ". hänseenden, den mes! anslående af samtliga dylika 

parken Öen kostadi en avarts million dollars, och var ett storartadt prof pH typisk tysk 
arkitektur. Dm excellerade icke blott! fråga om arkitektur utan ufven i talrika och vackra dekorationer 
och tilldragande färger. Den var i alla afacenden en heder för tyska kejsardömet. 

17Ö 
"Victoria House," som Storbritanniens byggning kallades, våren pittoresk och kostbar byggnad, be- 
lägen vid sjöstranden och nära intill det ryktbara krigsskeppet. Huset var bygdt i Henry VIII:s stil, var 
vackert dekoreradt och inredt, samt hufvudsakligen afsedt for officiella ändamål. 

177 
i'i v:ir uppförd i Bpansk Mil och omglfven af en förtjusande romersk trådgård. 
fr. -|.< i.'i<-r;ii -. •. i, republiken både \;>l lycka) ii sitt försök atl åstadkomma eu 

Byggnaden vu unikl målad i ivå färger, imitation af »ten och laxfärgfld ros. 
178 
Haytis byggnad var hållen i en grekisk kolonial stil af inhemskt trä och kostade $20,000. Den största 
salen i byggnaden var 50 fot i fyrkant, rikt prydd med ornamenter. Haytis samtliga produkter voro här utsliilda. »79 
O liens byggnad v»r Icke uppförd ■■<■< styrelsen utan af ett bolag, twers afsigt var att göra de in- 
hemska tésorterna Bekanta. Del var en alltigenom vacker byggnad, Einehffllande en samling indiska 
kurii/f,a, liviik:^ like säkert aldrig Cörul varit sedd bar i landet. Der funnos utfenbens, guld- och Bilfvur- 
saker, trännidt-ri ocli en htor mäugd rtlitfiötta föremal. 

180 
ARTHUR LEFFLER, 
Sverisres Generalkommissarie vid Världsutställning 
mcaiaka byggnaderna voro de «nda anmärkning riirda pä "Skogsön" och boatodooftre ined 

hvarandra förenade a/dclningai l> ■■■! . I foi m al i 1 1 ;ammnll {apancaiakt tempel och framstälde 

illuatrationer ur olika perioder al Japans biatorin Det lielu icjordeeli myckel pittoreskt och behagligt 

182 
Kya Syd-Wales' byggnad, belägen niira Canadas och Storbritanniens, var bygd i klassisk stil och 
öfverdrageu med •■stall."" "Den användes till högqvarter för Australiens representanter. Byggnaden var 
mycket populär på grund af dess inneliafvares gästfria och trefliga sätt. 

183 


^ ■■■iMSBBBBKaHBSBBMHBSBH 
^s-gss 

c S~g 

"Osa, -fö s- 
'ml lur. uppförd af singhalesiskt trä, rikt ocli 

prydlig) »nidadl Ueväl utarbetade och konstnärliga detaljerna) dessa sniderier adr 

,,„i,. t och beundran. !>•■ utstälda föremålen voro af mångahanda 
infattande Juveler, kuriosa och talrika produkter från den ryktbara ön. 
Turkiska byggnaden utgjorde en reproduktion af en fontiin i Konstantinopel, 
nvilken byggdes för 200 år sedan af Selim den store. Labyrintiska träsniderier och 

perlemoinlaggninnar prydde väggarne, hvilka voro af mucharabia, ett bårdt tur- 
kiskt träslag af utomordentlig skönhet. Utställningen var en underbart rik sam- 
ling adelstenar, guld- och silfverföremål, sällsynta vapen, mjuka tyger och andra orientaliska saker. 1S7 
V, r ,./ i råren behaglig företeelse af hvit marmor en våning hög I grekisk-romersk stil 

,,1,1 ti patriotiska medborgare 1 republiken. De utstälda föremålen voro de 

ii Befattande bland andra reliker den flagga, som bars af I'izurro för huudrutul» iir bccluu, Ua 

188 
I> I vid FerriB-hJulet och blickade fit nordost, sil syntes en del af Fl nce framsida! den 

förgrunden, under det ätten vacker vj Df den egentliga utställningen visade sig pä ai t&ud. 
rationen kan man tydligl urskilja Qvin i trnad, Illinois statsbyggnad och Constpalatset. 
Från hvilk. t håll man fin betraktade Midway Plaisance, visade si? en scen full af omvexline Man 
kunde icke saga om denna naUonemas intressanta by, att den ena vyen var den ändra ik sJenen å 
Sr™ Urfr:in 6n P«" ktstr ™teromenaf Viadukterna motVjeifva det eSui^uÄnJs 

191 
et »g ö j > bo 

■g.Ssr-1 

Sä | a 
»- c 5 » 
E -i> 2 „. sJ>le 

'O p a ir! 

£ [7 na 

B p tJi I 

•S B la 
3a 3 &Q • 
på norra sidan och i bakgrunden synes Cottage Grove avenue ingång & 3 b ^S™<i«na 

193 liTvå i i. Milv. ,. Plaisance, fanns en iranska jrorl representa- 
, if)n " lf ^..r;, : ,tt '. öknar Icke iiro bclt och hållet obefolkafle, och hvllkaa kame- 

ler och häftar *Ä Kodt Mm böra till familjen Illustrationen ger en ganska god föreställning om badö 
mennUkoT och djur. 

194 
De Arabiska ryttarne i "Läger i Vilda Östern" togo sig mycket bra ut, när de svängande sina lansar 
i luften gallopperade omkring upphäfvande sina stridsrop. Hästarne voro alla af a SisU 1,1 od Och m 
Mh ^ÄS T ^ ,dea1 ' mSD S6tt å teckni »S« i berättelseböcker, voro de dock myckeTlärakt^ 

13 i 95 
v-rM,.,, uk,-,„l„t.k..,-r— ear, som man lätt kan tänka sig, en kongress af qvinnor. Mellan fyratio 
,,,, ).', I,;.,-'-' ».,.,.-, ttlonaliteter, alla typer af älskvärdhet, voro samlade har, Uaddai 

Miionalkoatymer, ocb bildade en verklig »kSnheteforevbnlng. 

196 
Irländska byn var en :if Midways "gröna fläckar." Allting var så naturligt — de halmtäckta kojor- 
na, det glada skrattet, de smattrande infallen, de ljufva irländska melodierna, "sådana som endast irländ- 
ska flickor kunna sjunga dem, den kära gamla Blarney -stenen — allting var så karakteristiskt, att man 
tyckte sig iuoui ett ögonblick bli förflyttad till "Smaragd-ön." 

197 
Ltbbey Olaabrok, • i Llbbej Ola Company i Toledo, Ohio, var en mycket stor och 

prydlie byggnad, bvitken tilldrog sig uppmärksamheten, )fl i"ii man kom in på Midway. Härviaadea 
[verkningen af glaa i alla detaljer, a lipning, målning, apinning och väfning, alltsammans 

åtgörande en mycket intressant utställning. 

198 
Hagenbecks Menageri i Midway Plaisance var en af utställningens förnämsta sevärdheter. En sådan samling 
af dresserade vilda djur hade aldrig någonsin förut varit sedd i Amerika och arenan, hvilken hade plats för mycket 
folk, var vanligtvis alltid fullsatt. Illustrationen visar en grupp af de uppträdande djuren. 
bj ii v;ir etl tillfälligt hem föl ett intn Bsanl litet folk, bodi förskaffade sig tusentals rän- 
ner genom -i" behagliga sätt. goda lynne och skicklighet i bandslöjd. Byn Innehöll, utom ett antal 
boningsbus, en teati i och etl tcbus, alla bygda på javanesiskl slltt. 
Ett iavanesiskt bus var ett intressant föremål fur <3en besökande. Illustrationen ger en idé om bygg- 
nadssättet livilket måste vara ypperligt för ett varmt klimat. Bamburör brukas nästan uteslutande och 
huset är bygdt på stolpar för att förhindra besök af ormar och dylika ovälkomna gäster. 

201 
i ■ i ii i'i.ii ance, var naturligtvis en populär [örlustelseplats 1 ett land, der 

tyskanie utgöra en i ilor del al befolkningen. Vy en bar of van visar det yttre utseendet med det tyska 
■lottet pä in ildan, böjande hj^ 5fvet murarne. !><r funnos mänga speciella Historiska reproduktionen 

202 
Tyska slottet var en framstående dragningskraft inom den tyska byn Det var bvedt i svd tvsfe 
medeltidBStil och föreföll mera likt ett landthus än en fästning. I slottet fans en storartad och intressant 
samling af rustningar, hvilka adrogo sig stor uppmärksamhet hos intelligenta besökande. 

203 
Samoa mfödtogarne »oro mi ra populära bland be äkarne K Midway Plaisance an någon annan af de 
frfanmande ZernZ nu följd *f de™ magnifika kroppBformer, intelligenta atoeende ocfa inbin» 
rinip^ni.ii.iiitrH.ior,.:., tram t&Uei ettantalai deledande pewoneroa Inom byn sjungande en af deras 

wl<: B&Dger. 

204 
Persiska teatern och byggnaden med pompejanska vyer stodo sida vid sida, men det fans ingen jem- 
förelse i frå-a om lifiigheten i deras inre. Bet var i persiska teatern som dansen antog- en sådan karakter, 
att damkomitén fann sig föranlåten att inskrida. Teatern är den byggnad, som i illustrationen framstalles 

med dome och torn. 

205 
FrioB till Turkiet äi I landetgan kalangt i Europa, meniMldwayRaieance, derbåde 

det Motl d iti komma från detena till det andra, Intresset for 

... myckel tort, och Ingens slut fannedetickeettendaturkisktanslgte, som 

gom brukade besöka Midway. 

206 
[s-jernvägen var ett af de spekulativa egendomliga fiiretasrcn på utställningen, och inemot sista tiden 
hade den förvärfvat sig stor popularitet. Sliidai drefvos, medels maskineri, upp och ned i en svindlande 
fart på konstgjord is. Älven från vetenskaplig synpunkt sedd var deuua is-jernväg anmärkningsvärd. 

207 
c * fe "o ii 
S e - g 1 0«" 
Ȋn = 5 g g a » „" S Z 'S ' •^i— i s 5 

g .„ O oo p Q, 
Sjasas» 

O-, "O rt ~ 
eo 3 '5 « OJ tn 

3 ■= J O .S 3 
|3 Kl .3 So g M il ^ — ? a *® 

t; s o ^ a; o 
- _ i, o D 60 

§ äg o — .2 2 

m SS > o.— 

.i -= 3 3 M 5 _• 

■° a - F- u % 

£ = o _a .— S 

s -s Q ri «3 a « 

Ö«MlJ I S^ 

a e g ij i v 1 = BHÖ ds iså- 5 . 

K Oj it. Ilas . 

g jQ y JU ,« 

c —^£2 ° 
' T. 2 * 

ga* si n 

a §* « 8 a 

Q g 3 rf •- 

lä II 
i -t-T ' T f T * f r * ; 

4 Ll i!' teiw 


Ht 
l tpHF nu 


ä I'-; 
o -z iD gäs 

7. — Ja 
~ 'j. -o 

'£ 3 ja 

.a 2 « s ~ v 
tC(2 o S?2 
*J8> 

-S c '■3 S .5f i S 

— <M It " '. 
*^j?J 
Bd rrupp Dubier eller bvilkct »lagt folk om hel t frän norm Afrika, kunde ses när »om helst i Calro- 
Denna var en gemensam mötesplai för alla lags afrikaner, hvita, bruna och Bvarta. Det mest 
k umetecknandc draget hos gruppen härofvan tyckte \ ai B 'i' barklädsel. 

2|fl 
Sudaneserna, och bland dem en liten, lirlig. IS månaders parfvel. som dansade, voro bland de många 
egendomliga grupper, som bidrogo till att göra utställningen omvexlande. Uessa sudaneser voro obekym- 
rade och glada, och de kände sig förmodligen lyckligare här äu de någonsin gjorde i sitt hemland. 

217 
i . ii iii de man m fön l ii Ilningar jom del idrotteälskande folket litet emellan 
gaf Staflcken kuode då lika gerna ha kallat pjulleki a, men i alla uuudulser nä vackiu dun icke mycken 
Dppmärluambet 

I! II. 

TO fussEpAVERjTTEsi 
Algeriska teatern och basaren utgjorde en attraktion för besökande i Midway. Om Algeriernas 
och Tuuesernas hemlif fick man der eu god idé. De enkla industrierna, de religiösa uppträdena och deraa 
förmåga att alltid roa sig, voro sa tilldragande för besökande, att de kommo igen oupphörligt. Intet tvif- 
vcl rådde om, att lnvånarne voro omtyckta. - 

219 
'. imla Wii ii värden tni si framstående byggnaden i denna egendomliga stad, och den vur 

ran reproduktion af rtad buacti Wien, sådant del. tedde sig för 160 (fr sedan, Tornet, balkongerna 

.< ii dekoreringen v. .ro »I troget r<;i.r<Mliio<:ra<]c, att byggnaden dengenom tu k ett stort biatoriskt intresse. 

zzo 
Gamla Wien var sällan så folktomt, som illustrationen tyckes antvda, ty fotografien togs tidigt en 
morgon Den egendomliga arkitekturen, den lysande utställningen i bodarne, de förträffliga restauran- 
gerna, ocn, framtor allt, den ypperliga musiken, — allt bidrog till att göra Gamla Wien till en stor 
tavontplats. 
. i \| , pjai ,!,, e var aldrig utan publik alll frftn företa dagen af 

' u illniDjj Lilli ro igJck. blottdjuräl karei uppmärksamt 

lickare köneta på grund al -i- vackra »tral fjädrar, Bomder funnos att se. i, utan älven Det 
det 
Lapparne, som hade sin by i Midway, funno antagligen klimatet något för varmt, och så gjorde deras renar 
också, ty dessa dogo, den ena efter den andra, Den mest uppseendeväckande bland dem var kung Bull, som sades 
vara mer un hundra ur gammal, 

223 
£ — _ o 
— - = .^ • 

Ja -a ~ " Ä 

\E .. ~ c ^> 

g s-S || 

= ^- ! 

* -i t; I s 

r i til S o 
»riden med l» g - v»d »Cold StcW' ÉUMta var .^^J"*^* 

• Dl n 

120 Ll